C
C

“ผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน”

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร พัฒนานักวิจัยการเกษตรมือ อาชีพ เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรที่สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ได้

ค้นหาทุนวิจัย งานวิจัย และผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวก.

Arda

ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยย

ทุนวิจัย

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย

ดูรายละเอียด

NRIIS

ยื่นข้อเสนอโครงการและ รายงานโครงการวิจัย

ทุนวิจัย

ยื่นข้อเสนอโครงการ และรายงาน โครงการวิจัย

ยื่นข้อเสนอโครงการ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

รวมประกาศทุนการศึกษาจาก สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุสาหกรรมการเกษตร ไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

ยื่นขอรับทุน

ทุนระดับนานาชาติ

ทุนระดับนานาชาติ

ทุนนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ , ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย , ทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ยื่นขอรับทุน

โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ยื่นขอรับทุน

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร

ยื่นขอรับทุน

ข้าว/พืชไร่

ข้าว/พืชไร่

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สําหรับภาคธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สนใจผลงานวิจัย

ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สําหรับภาคธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สนใจผลงานวิจัย

พืชสวน

พืชสวน

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สําหรับภาคธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สนใจผลงานวิจัย

สัตว์เศรษฐกิจ

สัตว์เศรษฐกิจ

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สําหรับภาคธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สนใจผลงานวิจัย

อาหาร

อาหาร

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สําหรับภาคธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สนใจผลงานวิจัย

สมุนไพร

สมุนไพร

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สําหรับภาคธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

สนใจผลงานวิจัย

คลังข้อมูลวิจัยเกษตร

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร

ดูรายการทั้งหมด

คลังข้อมูลวิจัยเกษตรไทย (TARR)

ศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่ให้บริการ ณ จุดเดียว (Single window)

บริการความรู้

ดูรายการทั้งหมด

Card image cap
นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร
ดูรายการทั้งหมด
Card image cap
ศึกษาการเพิ่มผลผลิตเห็ดหอมโดยใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็ก
ดูรายการทั้งหมด
Card image cap
วิจัย สำรวจ คัดเลือก และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย
ดูรายการทั้งหมด
ก้อนปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสำเร็จรูป
ดูรายการทั้งหมด
วิจัย สำรวจ คัดเลือก ต้นแบบการฟื้นฟูปูม้า ณ อ่าวบ้านดอน ตามแนวทางมาตรฐานสากล
ดูรายการทั้งหมด
แมลงหล่า ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังการระบาด
ดูรายการทั้งหมด
ตอนที่ 33 พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนได้มาตรฐาน
ดูรายการทั้งหมด
ตอนที่ 32 ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจของไทย
ดูรายการทั้งหมด
ตอนที่ 30 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าวสังข์หยด
ดูรายการทั้งหมด
การจัดการลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
ดูรายการทั้งหมด

ช่องทางบริการความรู้เพิ่มเติม

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)