พัฒนาเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุน เพิ่มมูลค่าดอกคาโมมายล์ และดอกเบญจมาศ (เก๊กฮวย)