สวก. จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร พัฒนาเครื่องสางและเก็บรวบรวมใบอ้อย เพื่อลดการเผาอ้อยและปัญหาหมอกควัน PM 2.5