สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยในรูปแบบซินไบโอติกร่วมกับผักอินทรีย์เพื่อป้องกันกลุ่มโรคเมแทบอลิก”