สวก. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรม “การผลิตและแปรรูปไก่เนื้อพื้นเมืองไทยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเชิงพื้นที่”