สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับการปลูกพืชด้วยแอพพลิเคชั่น “Smart NPK และ UNT Agromet”