สวก. เดินหน้าผลักดัน BCG Model...สู่แปลงต้นแบบระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับอ้อย