สวก.จัดกิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1