สวก.ประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเพื่อพัฒนา Smart Farmer สู่การเป็น Start Up ร่วมกับ ธกส.