สวก. ผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร