สวก. ร่วมกับ วช. จัดฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4”