สวก. ถอดสูตรสำเร็จ “การผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดู” คืนองค์ความรู้แก่เกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน