สวก. ประสานความร่วมมือกับสถานทูตฮังการี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยการเกษตร