สวก. จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “ARDA Customer Club” ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)