สวก. บูสต์พลังภาคเอกชนจัดอบรมหัวข้อ “ธุรกิจรอดจากโควิด -19 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างไร”