สวก. ได้รับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับดีเยี่ยม (AA)