สวก. จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว”