สวก. จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ถอดบทเรียนความสำเร็จการผลิตลำไยคุณภาพ