ดีต่อใจ สวก. ให้ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หวังให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน