สวก. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565