สวก. บูรณาการความร่วมมือกับ กรมชลประทาน ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ