สวก. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่า