สวก.เข้าร่วมนิทรรศการ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ กรมการข้าว