สวก.ประชุมหารือเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการดำเนินการธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากะรัง”