กษ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs และเกษตรกร”