สวก. เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12