ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ได้ให้สัมภาษณ์ช่อง 3 Family (ช่อง 13)