สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สวก.”