สวก. ร่วมกับ 7 หน่วยบริหารและจัดการทุน ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ใช้งบฯ กองทุน 8,384 ลบ. พัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด