เยี่ยมชมสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกัน