สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มมูลค่าลำไยนอกฤดูด้วยเทคโนโลยี” รุ่นที่ 1