สวก. จับมือ มสธ. ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์