สวก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ TOR และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง