ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็น ในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกร