สวก. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูระบบ "TARR" บริการศูนย์ข้อมูลผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกษตรไทยที่หลากหลาย ณ จุดเดียว ยกระดับนวัตกรรมบริการเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน