สวก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย