สวก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีที่ 7