สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ผลิตผักปลอดภัย : โดยใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูกะหล่ำปลี”