สวก. เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี