สวก. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย สวก.