สวก. เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”