สวก. ร่วมทัพจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”