สวก. ร่วมกับกรมหม่อนไหม และบริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จำกัด จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหม” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2