สวก. จัดการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้โครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์โรค บริหารจัดการ เตรียมความพร้อม และสื่อสารข้อมูล ความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย