สวก. เยี่ยมชมและติดตามการใช้งานเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุในการผลิตข้าวพรีเมี่ยมของโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน