สวก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ” ครั้งที่ 4/2562