สวก. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “Research Connect ตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม”