สวก.ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างครบวงจร และผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง