สวก. ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร กับกรมปศุสัตว์