สวก. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่อง “ส้มโอคุณภาพ : ทำอย่างไร ให้ปลอดโรคแคงเคอร์” รุ่นที่ 1